நடுவில் தான் இருக்கிறோம் ஒரே வார்த்தை உலக நாடுகளை கவனம் பெற செய்த இஸ்ரேல் பிரதமர்!!